1. Perolehan buku & e-book dalam bentuk perpetual access
2. Perolehan bahan rujukan bagi kursus baharu
3. Kos pemuliharaan & pemeliharaan koleksi
4. Pembangunan koleksi khas & Galerium
5. Perolehan bahan penyelenggaraan buku