Select Page
Urusetia Kualiti, Perpustakaan UTM, 81310, Johor Bahru, Johor, Malaysia
07- 5530136

SISTEM PENGURUSAN

KUALITI

Jabatan Perpustakaan, Universiti Teknologi Malaysia

 

*https://library.utm.my/quality*

VISI

Perpustakaan Terunggul Menyediakan Perkhidmatan dan Sumber Ilmu Pengetahuan yang Cemerlang Ke Arah Pendidikan dan Penyelidikan Bertaraf Dunia

MISI

Memperkaya Sumber Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Perkhidmatan Seiring Perkembangan Maklumat

OBJEKTIF

  • Memberi perkhidmatan maklumat kepada pelanggan
  • Mengurus maklumat yang menepati keperluan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan UTM
  • Mempromosi perkhidmatan maklumat kepada masyarakat dalam dan luar UTM
  • Memupuk budaya ilmu dan kecemerlangan minda dikalangan masyarakat dalam dan luar UTM

 

Sejarah
Carta Organisasi
Jawatankuasa Kualiti
n
Program/Aktiviti/ Bengkel
Call

07- 5530136

Address

Urusetia Kualiti, Perpustakaan UTM
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Skudai, Johor Darul Takzim, Malaysia

Email

lib-enquiryjb@utm.my
lib-enquirykl@utm.my